Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs

ACTUEEL

Tot 11 augustus kunt u reageren op de 3e versie van de plannen van de werkgroepen die zich bezig houden met curriculum.nu. In hun eigen woorden: "Voor elk leergebied hebben leraren en schoolleiders conceptvoorstellen gemaakt, waarop zij feedback verzamelen t/m 11 augustus. Geef op deze pagina uw feedback!" Kijk hier voor een korte kanttekening vanuit Sint Bonaventura op de plannen kun over curriculum.nu. 

De raadpleging van de Onderwijsraad over artikel 23 van de grondwet duurt tot 15 september. We zijn het aan onze stand verplicht om hier iets van ons te laten horen. Tegelijkertijd realiseren we ons dat iedere tijd ook om een relevante invulling  van (de vrijheid van) onderwijs vraagt.
Geïnteresseerd in een beeld van onze gedachte vorming hierover, mogelijk om een rol daarin te spelen, uw reacties zijn welkom,  kijk hier.

Op 18 september is er op het Sint Jans Lyceum in Den Bosch een studiemiddag over burgerschapsvorming, georganiseerd door de NKSR, de Nederlandse Katholiek Schoolraad waarvan Sint Bonaventura lid is en een zetel in het algemeen bestuur heeft.

Op de zelfde dag is er 's avonds in het hoofdkantoor van de AOb in Utrecht een Denktank Diversiteit georganiseerd door de AOb groepen Roze en Kleurrijk. Onderwerp (seksuele) diversiteit en kansengelijkheid. Klik hier voor meer informatie

En op 19 september organiseert onze PC nevenknie binnen de AOb, het CVHO, een bijeenkomst over het thema ‘sociale gerechtigheid’. Behalve een kritische beschouwing over de economie zal ook aandacht besteed worden aan het economieonderwijs in het Nederlands VO, aan het mens- en maatschappijbeeld dat via dit onderwijs verspreid wordt. Klik hier voor aanmelden / meer informatie.

Van 21 t/m 29 september is het weer Vredesweek. Het thema van de Vredesweek 2019 is "Vrede verbindt over grenzen". PAX maakt dit jaar zelf geen lesmateriaal maar er zijn genoeg andere organisaties die dat wel doen

De Week van het Katholiek Onderwijs vindt plaats van 30 september t/m 4 oktoberLaudato Si staat de komende tijd regelmatig in de belangstelling in de wereld van het katholiek onderwijs. O.a. tijdens de Week van het Katholiek Onderwijs

Op 1 november begint de door Sint Bonaventura georganiseerde serie van die masterclasses onder identiteit en diversiteit. Op de eerste bijeenkomst kunt u kennismaken met de ideeën van de onderwijsjournaliste Anja Vink. Op 8 november komt Samira Bouchiti; het thema is burgerschap. Op 22 november komt Húlya Uslu; het thema: lerarenopleiding en lesgeven in een interculturele context. 
Men kan zich voor alle drie de bijeenkomsten inschrijven maar het is ook mogelijk om 1 of 2 van de bijeenkomsten te bezoeken. Inschrijven kan (binnenkort) hier.

Op woensdag 6 november is er weer een Identiteitsdag Katholiek Onderwijs. Een van de hoofdsprekers op deze gratis en voor iedereen toegankelijke dag: Ger Biesta.
Cetraal staat het gedachtengoed van Laudato Si centraal staat. Hoe laten wij ons aanspreken door de oproep tot een ecologische bekering? Waar kunnen we in beweging komen, nieuwe wegen gaan? Op het gebied van pedagogiek, curriculumontwikkeling, gebouwen, energie, afval, personeelsbeleid zullen we onze verantwoordelijkheid moeten nemen, samen met andere spelers in het maatschappelijk veld. 

Op 8 november is de 2e bijeenkomst in de serie masterclasses identiteit en diversiteit. Inleidster: Samira Bouchiti; het thema is burgerschap. Men kan zich voor alle drie de bijeenkomsten inschrijven maar het is ook mogelijk om 1 of 2 van de bijeenkomsten te bezoeken. Inschrijven kan (binenkort) hier.

Op 22 november sluiten we de serie af Dan komt komt Húlya Uslu; het thema: lerarenopleiding en lesgeven in een interculturele context. Men kan zich voor alle drie de bijeenkomsten inschrijven maar het is ook mogelijk om 1 of 2  van de bijeenkomsten te bezoeken. Inschrijven kan (binnenkort) hier.

Op 27 november verzorgt Sint Bonaventura een workshop over de samenwerkingsschool op het WMS-congres, de jaarlijkse landelijke bijeenkomst over medezeggenschap op de scholen. Aanmelden / meer informatie over het congres klik hier.

En op 29 november is in het Limburgse Wittem een congres over het onderwijs in Limburg. Sint Bonaventura is vanaf het begin bij de organisatie betrokken geweest. En zoals het er nu uitziet zullen CVHO en de AOb ook op deze dag een bijdrage leveren.

De maand december zal, zoals gebruikelijk weer staan in het teken van de advent en kerstmis. Veel scholen sluiten in deze periode aan bij de Bisschoppelijke Adventsactie. De katholieke Sociale Leer is het uitgangspunt, de integrale ontwikkeling van de mens het doel.

(geplaatst 23-07-2019)

EN VERDER 

Een van de opdrachten die het bestuur tijdens de laatste ledenvergadering heeft gekregen is het, in samenspraak met de leden, ontwikkelen van een lange termijn visie, een 10 jarenplan. Onderdeel zullen, gezien de traditie van Sint Bonaventura, ongetwijfeld het 21 en 22 jubileum zijn als we in 2023 105 jaar en in 2028 110 jaar bestaan.

Op de pagina verenigingszaken leggen wij verantwoording af over hoe we de vereniging besturen. Maar de activiteiten die wij, zelfstandig of in samenwerking met andere partijen organiseren, zijn natuurlijk het belangrijkste. Zo leggen we de laatste hand aan de voorbereiding van de publicatie van de 4e Sint Bonaventura lezing en praten we mee over actuele knelpunten in onderwijs en opvoeding op bijeenkomsten van o.a. de AOb, VKMO, de VDLG, de CU, NKSR, het Wittemer beraad, de AOb-groep Openbaar Onderwijs en Bijzonder Algemeen Onderwijs  en het project versterking medezeggenschap.

Als gast én gesprekspartner worden we steeds vaker uitgenodigd op studiedagen van katholieke onderwijsbesturen en (confessionele) politieke partijen. In de maanden na de zomervakantie zullen we een workshop verzorgen op het congres "Versterking Medezeggenschap". Ook zijn we, in samenwerking met het Wittemer beraad, betrokken bij de organisatie van een conferentie over het onderwijs in (de krimpregio) Limburg. En zijn we, i.s.m. de NKSR, betrokken bij een studiemiddag over burgerschapsvorming.
Op de pagina "congressen, lezingen, vieringen" vindt u een uitgebreid overzicht van bijeenkomsten op het snijvlak van onderwijs, opvoeding en zingeving. Soms georganiseerd door Bonaventura, maar vaker in samenwerking met andere partijen. Daarnaast ziet u daar de nodige bijeenkomsten waarvan wij denken dat ze voor mensen werkzaam in het bijzonder onderwijs van belang (kunnen) zijn. 

Daarnaast praten we met verschillende bisdommen over mogelijkheden om elkaar te ondersteunen en samen te werken in activiteiten rondom de bezinning en toerusting van leraren (in het katholiek onderwijs).

(geplaatst 23-07-2019)


100 jaar Sint Bonaventura

Inmiddels kunnen we terugkijken op een geslaagd jubileumfeest, een relevant symposium, een sfeer- en betekenisvol samenzijn in de St. Jan en een gezellige gezamenlijke maaltijd. Lees hier een interview met de hoofdspreker, de wijsgerige pedagoog Wilna Meijer.

Haar lezing zullen we binnenkort publiceren als de vierde Bonaventura lezing. Aangevuld met de lezingen van de andere sprekers.
De eerste 3 Bonaventura lezingen zijn inmiddels niet meer als boekje verkrijgbaar, maar de digitale versies kunt u downloaden op de pagina "publicaties" op deze site.

(geplaatst 15-11-2018)

over zingeving in een multiculturele schoolomgeving    
over oude verhalen en eigentijds onderwijs    

En op 15 februari 2019 bezochten ruim 30 belangstellenden de startbijeenkomst van het project over zinvol omgaan met traditie in een multiculturele schoolomgeving. Over hoe in oorspronkelijke, oude verhalen fundamentele thema's aan de orde gesteld worden, thema's die ook in deze tijd nog steeds actueel zijn en een zinvolle rol kunnen spelen bij de persoonsvorming of identiteitsontwikkeling van alle leerlingen op de multiculturele en multireligieuze school.

Kijk hier voor meer informatie waarom we inclusiviteit en de multiculturele en multireligieuze school de komende tijd een centrale plaats geven in onze activiteiten. 

(geplaatst 15-02-2019)