Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs

100 jaar Sint Bonaventura - Jubileum congres, 16 november 2018

Opzet congres ter gelegenheid van het 100 jarige bestaan van de katholieke lerarenvereniging Sint Bonaventura.

Tijdens het middaggedeelte willen wij stil staan bij welke vooronderstellingen, welke mensbeelden momenteel dominant zijn in het spreken over onderwijs. Op de eerste plaats vanuit de pedagogiek (door dr. Wilna Meijer) maar ook vanuit de theologie / katholieke traditie (Mgr. Gerard de Korte) en onderwijsgeschiedenis (drs. Harrie Meelen) zullen daar een aantal vragentekens bij geplaatst worden.

Het wordt een middag die zowel voor leraren, lerarenopleiders als voor studenten aan lerarenopleidingen de moeite waard is, een bijdrage aan het debat over de toekomst van het onderwijs dat zowel breed in de samenleving als meer specifiek op scholen, lerarenopleidingen en binnen de AOb gevoerd wordt.
Invalshoek zal zijn het pedagogisch belang van het respecteren van de relatieve autonomie van het pedagogisch domein en de rol die het bijzonder onderwijs daarin kan spelen. Binnen die context zullen zaken aan de orde komen zoals de relatie kennis (en vaardigheden), inzicht en persoonsvorming. Daarnaast zal stil gestaan worden bij de risico's van een beleid waar onderwijs gezien wordt als middel om maatschappelijke vraagstukken zoals ongelijkheid, radicalisering, desintegratie en burgerschap aan te pakken. Ook de tendens om steeds meer het kind centraal te stellen zal in dit verband aan de orde komen.

Als 100 jarige vereniging willen we graag verjongen en verbreden. Oorspronkelijk was Sint Bonaventura een belangenvereniging voor HBS en Gymnasium docenten. Tegenwoordig ligt het accent op pedagogiek en levensbeschouwing. Is er aandacht voor wat ons als docenten motiveert en wat er ons als pedagogen te doen staat. Daarmee richten we ons tegenwoordig op alle docenten op katholieke, interconfessionele en samenwerkingsscholen. En op docenten en studenten op PABO's en andere lerarenopleidingen.

Over de sprekers:

Dr. Wilna Meijer
was tot voor kort universitair hoofddocent algemene en wijsgerige pedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen, 
auteur van 
o.a. het boek 'Onderwijs, weer weten waarom' (2016) en 'Traditie en toekomst van het islamitisch onderwijs' (2006)
medeauteur van '
Cultuurpedagogiek, onderwijspolitiek en de staat van het onderwijs' (2017)

Mgr. Gerard de Korte
bisschop van Den Bosch, en in 2015 de Theoloog des Vaderlands, auteur van o.a. 'Geroepen tot hoop' (2016)

Meer informatie op het programma, de tijden en aanmeldmogelijkheden volgen!  

Indien u geïnformeerd wilt worden als we deze pagina bijwerken, laat ons dat dan even weten via info@SintBonaventura.nl

Kijk o.a. hier voor achtergrondinformatie over sprekers & programma