Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs

OPENBARE LEZING  over zingeving in een multiculturele schoolomgeving    over oude verhalen en eigentijds onderwijs      

In een serie bijeenkomsten willen we in dit en volgend verenigingsjaar reflecteren op de mogelijkheden, het nut en de noodzaak van inclusieve activiteiten op school , activiteiten die recht doen aan de diversiteit en voor alle betrokkenen zinvol en zingevend kunnen zijn. En dat op een manier die het sociale klimaat op de school ten goede komt.

Op 15 februari organiseren we als start van dat traject een inspiratiebijeenkomst in de vorm van een openbare lezing of mini-conferentie. Tijdens die bijeenkomst willen we stil staan bij de vraag waarom mensen verhalen vertellen, waarom ze dat altijd gedaan hebben en hoe in die oorspronkelijke oude verhalen fundamentele thema's aan de orde gesteld worden, thema's die ook in deze tijd nog steeds actueel zijn en een zinvolle rol kunnen spelen bij de persoonsvorming of identiteitsontwikkeling van leerlingen.
Daarvoor hebben we  de emeritus hoogleraar interculturele literatuurwetenschap mw. dr. Mineke Schipper uitgenodigd. Mineke Schipper, wiens boeken in allerlei talen over de hele wereld zijn uitgegeven, schrijft met name over hoe verhalen, beeldspraak, spreekwoorden, grappen, etc. beelden over de mens, over de man en de vrouw, over leven en dood, en andere levensvragen creëren, in stand houden en tegelijkertijd ter discussie stellen.  Mede a.d.h.v. haar laatste boek, "de heuvels van het paradijs", zal zij een inleiding geven over de hoe verschillende verhalen uit verschillende religies /culturen op elkaar betrokken kunnen worden. 
Na de lezing gaan we met elkaar in gesprek over welke mogelijkheden een interculturele en interreligieuze dialoog biedt om op de scholen zinvol met zingevingsactiviteiten aan de slag te gaan. We zullen een of meerdere gasten uitnodigen om vanuit hun ervaring op het verhaal van mevrouw Schipper te reageren. 

Kijk hier voor meer informatie waarom we inclusiviteit en de multiculturele en multireligieuze school de komende tijd een centrale plaats geven in onze activiteiten. 

(geplaatst 29-01-2019)


Ledenvergadering

Op vrijdagmiddag 15 februari 2019 is er een ledenvergadering. 
Aanvang 13.00 uur. 
Ontvangst vanaf 12.30 uur.
 

Naast de verkiezing van nieuwe bestuursleden, hun namen en profielen zijn vanaf 10 dagen voor de vergadering hier in te zien, bespreken we het jaarverslag over 2017/2018 en het beleids- en activiteitenplan over 2019. In beide zojuist genoemde stukken vindt u ook een financiële verantwoording over 2017 resp. een begroting voor 2019. 
Notulen, agenda's, beleidsplannen etc. vindt u ook op de bladzijde verenigingszaken 

Na afloop van de ledenvergadering volgt er een inhoudelijk programma of, in AOb-termen, een mini-conferentie. Deze openbare lezing door Minke Schipper (zie hieronder) is ook voor niet Bona-leden en niet-AOb-leden toegankelijk. 


Bona-leden kunnen zich aanmelden voor de ledenvergadering en de mini-conferentie via de AOb-site
Iedereen die geen lid is van Sint Bonaventura, AOb-lid of geen AOb-lid, kan zich aanmelden voor de openbare lezing via info@SintBonaventura.nl 

(geplaatst 29-01-2019, aangepast 29-01-2019)

AOb in verandering

Verder is het Bona bestuur is actief betrokken bij de discussie AOb in verandering bijvoorbeeld tijdens de bijeenkomsten van de kritische vrienden groep. Daar, maar ook in andere gremia, zullen we aandacht vragen voor de inzichten van het Katholiek Sociaal Denken, en met name voor het daarin belangrijke principe van de subsidiariteit, het principe dat een centrale of hogere instantie niet doet wat door een lagere instantie gedaan kan worden. Wij denken, hopen, geloven dat deze manier van kijken naar het reilen en zeilen van de AOb een zinvolle bijdrage kan zijn in de pogingen om de AOb vorm te geven als een veelzijdige, gevarieerde, levendige vereniging.

In onze ledenbrief van december 2018 hebben we hier ook aandacht aan besteed. Verder proberen we in Bona allerlei ideeën die in die discussie naar boven komen, bijvoorbeeld over het gebruik van nieuwe media, andere overlegvormen, etc. al in de praktijk uit te voeren. 
(geplaatst 29-12-2018 aangepast 29-01-2019)

100 jaar Sint Bonaventura

Inmiddels kunnen we terugkijken op een geslaagd jubileumfeest, een relevant symposium, een sfeer- en betekenisvol samenzijn in de St. Jan en een gezellige gezamenlijke maaltijd.

Lees hier een interview met de hoofdspreker, de wijsgerige pedagoog Wilna Meijer.

Haar lezing zullen we binnenkort, hopelijk tijdens onze komende ledenvergadering op 15 februari 2019, publiceren als de vierde Bonaventura lezing. Aangevuld met de lezingen van de andere sprekers.
De eerste 3 Bonaventura lezingen zijn inmiddels niet meer als boekje verkrijgbaar, maar de digitale versies kunt u downloaden op de pagina "publicaties" op deze site.