Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs

ACTUEEL

Op de ledenvergadering van 15 febr jl zijn 2 nieuwe bestuursleden, John van Engelen en Jos van Remundt, gekozen. Komende tijd gaan we verder met het gesprek met de leden over de verdere uitwerking van het activiteitenplan 2019. Een volgende ledenvergadering is gepland op vrijdag 7 juni om 14.00 uur.  De vergadering vindt plaats in een van de vergaderzalen van de Jacobi Kerk; de ingang is op de Sint Jacobsstraat 171, tegenover het hoofdkantoor van de AOb in Utrecht.

Naast de voorbereiding van die ledenvergadering werkt het bestuur aan het versterken van het reilen en zeilen van de vereniging, bijvoorbeeld door een verdere versterking van het bestuur en het verbeteren van de communicatie en informatie-uitwisseling  tussen het Bona-bestuur, de Bona-leden, de werkorganisatie, de groepen, de CVHO en het HB van de AOb. Tevens zijn we druk met het organiseren van een aantal nieuwe activiteiten. En zoals altijd proberen we leden te betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van deze activiteiten. Ook staat de bemensing van het concilum, onze eigen "raad van advies", op de agenda van het bestuur. Op de pagina verenigingszaken kunt u de activiteiten van het bestuur goed volgen.

Maar concrete activiteiten zijn natuurlijk het belangrijkste. Zo leggen we de laatste hand aan de voorbereiding van de publicatie van de 4e Sint Bonaventura lezing en praten mee over actuele knelpunten in en de toekomst van onderwijs en opvoeding op bijeenkomsten van o.a. de AOb, VKMO, de VDLG, de CU, NKSR, het Wittemer beraad, de AOb-groep Openbaar Onderwijs en Bijzonder Algemeen Onderwijs  en het project versterking medezeggenschap.

Curriculum.nu is een van de zaken die momenteel actueel zijn. De vraag is bijvoorbeeld in hoeverre de voorstellen met betrekking tot het (zogenaamde) leergebied "burgerschapsvorming" recht doen aan de vrijheid van onderwijs en de autonomie van de scholen.  En aan de conclusies van de (onderwijscommissie van de) 2e kamer bij de bespreking van de voorstellen van de werkgroep Onderwijs 2032. 

Grondwet artikel 23 mag zich ook weer op brede belangstelling verheugen. Behalve ten gevolge van (vermeend) wanbeleid, speelt de aanpassing van de regelgeving m.b.t. het oprichten van scholen én een zoveelste rapport van de onderwijsraad over de vrijheid van onderwijs hier ongetwijfeld een belangrijke rol. Allerlei partijen proberen blijkbaar door met name het genereren van media-aandacht hier hun invloed te laten gelden. BONA is van mening dat beleid n.a.v. een (vermeend) incident niet gewenst is. En dat de discussie over artikel 23 veelal gebaseerd is op opvattingen die getuigen van een karikaturaal beeld van de persoonlijke en maatschappelijke betekenis van religie dat neigt naar intolerantie. 

Als gast én gesprekspartner worden we, tot onze vreugde, uitgenodigd op studiedagen van katholieke onderwijsbesturen zoals recent bij OMO en KSU.

Daarnaast praten we met verschillende bisdommen over mogelijkheden om elkaar te ondersteunen en samen te werken in activiteiten rondom de berusting en toerusting van leraren (in het katholiek onderwijs).

(geplaatst 29-02-2019, aangepast 21-05-2019)

AOb in verandering

Verder is het Bona bestuur is actief betrokken bij de discussie AOb in verandering bijvoorbeeld tijdens de bijeenkomsten van de kritische vrienden groep. Daar, maar ook in andere gremia, zullen we aandacht vragen voor de inzichten van het Katholiek Sociaal Denken, en met name voor het daarin belangrijke principe van de subsidiariteit, het principe dat een centrale of hogere instantie niet doet wat door een lagere instantie gedaan kan worden. Wij denken, hopen, geloven dat deze manier van kijken naar het reilen en zeilen van de AOb een zinvolle bijdrage kan zijn in de pogingen om de AOb vorm te geven als een veelzijdige, gevarieerde, levendige vereniging.

In onze ledenbrief van december 2018 hebben we hier ook aandacht aan besteed. Kritisch zijn we over het idee dat de Algemene Vergadering van de AOb alleen nog maar afgevaardigden zou gaan krijgen uit de sectoren. Terwijl juist in de sectoroverstijgende en bondsbeleid bepalende discussies, zowel over inhoud en organisatie van het onderwijs als over cao's en wetgeving, de specifieke inbreng van groepen en afdelingen nuttig, nodig en noodzakelijk is. Onder andere om aandacht te vragen voor die situaties waarin wij, als levensbeschouwelijk geïnspireerde denominatieve afdeling, mogelijk toch tot andere conclusies menen te moeten komen dan de Algemene vergadering en / of het hoofdbestuur.

Verder proberen we in Bona allerlei ideeën die in die AOb-brede discussie naar boven komen, bijvoorbeeld over het gebruik van nieuwe media, andere overlegvormen, e.d. al uit te proberen. Bona als proeftuin voor AOb in verandering. Op de ledenvergadering van 15 -02 jl hebben we er bijvoorbeeld voor gekozen om het gesprek tussen leden onderling en leden en bestuur te laten leiden door een gespreksleider die niet in ons verenigingsbestuur zit. En alle vergaderstukken zijn voor iedereen in te zien omdat we ze op onze site publiceren.
(geplaatst 29-12-2018 aangepast 8-5-2019)

100 jaar Sint Bonaventura

Inmiddels kunnen we terugkijken op een geslaagd jubileumfeest, een relevant symposium, een sfeer- en betekenisvol samenzijn in de St. Jan en een gezellige gezamenlijke maaltijd. Lees hier een interview met de hoofdspreker, de wijsgerige pedagoog Wilna Meijer.

Haar lezing zullen we binnenkort, hopelijk tijdens onze komende ledenvergadering op 7 juni 2019, publiceren als de vierde Bonaventura lezing. Aangevuld met de lezingen van de andere sprekers.
De eerste 3 Bonaventura lezingen zijn inmiddels niet meer als boekje verkrijgbaar, maar de digitale versies kunt u downloaden op de pagina "publicaties" op deze site.

(geplaatst 15-11-2018)

over zingeving in een multiculturele schoolomgeving    
over oude verhalen en eigentijds onderwijs    

En op 15 februari 2019 bezochten ruim 30 belangstellenden de startbijeenkomst van het project over zinvol omgaan met traditie in een multiculturele schoolomgeving. Over hoe in oorspronkelijke, oude verhalen fundamentele thema's aan de orde gesteld worden, thema's die ook in deze tijd nog steeds actueel zijn en een zinvolle rol kunnen spelen bij de persoonsvorming of identiteitsontwikkeling van alle leerlingen op de multiculturele en multireligieuze school.

Kijk hier voor meer informatie waarom we inclusiviteit en de multiculturele en multireligieuze school de komende tijd een centrale plaats geven in onze activiteiten. 

(geplaatst 15-02-2019)