Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs

 

WELKOM
op de site van Sint Bonaventura 


LEDENVERGADERING   Omdat we het verenigingsjaar tegenwoordig laten samen vallen met het kalenderjaar zal op 12 november een ledenvergadering georganiseerd worden. Op de agenda o.a. het activiteitenplan voor 2022 de begroting voor 2022 en de statuten die aanpassing behoeven. Meer info volgt. (geplaatst 2021-08-22, aangepast op 2021-09-11) 

MEET & GREET 1   Onderstaand bericht stuurden we begin oktober naar onze leden onder de 45 jaar. 

Bonaventura is ervan overtuigd dat wij vanuit de katholieke traditie een goed en inspirerend verhaal hebben over wat we mogen verstaan onder goed onderwijs.

Zo organiseren wij activiteiten en bijeenkomsten waarbij wij o. a,:
- de dialoog zoeken over de betekenis van de Vrijheid van Onderwijs (artikel 23 Grondwet) anno 2021
- de betekenis van de Katholiek Sociale Leer doordenken voor het onderwijs
- nadenken over de betekenis van de katholieke traditie voor de waardengerichte professionalisering van docenten

Daarnaast onderhouden wij relaties met andere relevante onderwijspartijen en katholiek maatschappelijke organisaties.
Wij geloven in de betekenis van ons verhaal, daarom zijn wij zeer geïnteresseerd in de beweegredenen van onze jongere leden ( lees: iedereen onder de 45 jaar) om lid  te zijn van onze vereniging. Wij willen heel graag nader kennis met jullie maken. Misschien hebben jullie goede ideeën en suggesties hoe wij ons verhaal relevanter en aantrekkelijker kunnen maken voor met name een jongere doelgroep. Jullie zullen immers naar waarschijnlijkheid nog een lange tijd in het onderwijs werkzaam zijn en wij willen graag een vereniging zijn die van toegevoegde waarde is voor onze (toekomstige) leden.

Wij nodigen jou graag uit om in online MEET & GREET in een informele setting met elkaar kennis te maken en verder te spreken. Deze online meeting zal plaatsvinden op woensdag 10 november van 19.30-20.30 via Microsoft Teams. (Bij grote belangstelling verdelen wij de groep over twee avonden, waarbij de tweede bijeenkomst op 17 november zal plaatsvinden).

Opgeven voor deze MEET & GREET kan door voor maandag 8 november 20 uur een reply op deze mail te sturen.  In deze mail ontvangen wij graag je voor en achternaam en het e-mailadres waar wij de link voor de uitnodiging voor de meeting via Microsoft Teams mogen toesturen. 


MEET & GREET 2   25 jaar AOB is ook 25 jaar Katholieke lerarenvereniging Sint Bonaventura, afdeling katholiek onderwijs van de AOb. Vanzelfsprekend dat u ons op het congres ter gelegenheid van die 25 jaar kunt tegen komen. 


MEET & GREET 3   Ook op de NOT zijn wij aanwezig. U vindt ons op de AOb stand. Ook daar gaan we graag met u in gesprek. Hopen nieuwe leden en/of vrienden in te kunnen schrijven. Verschillende publicaties die u op deze site kunt downloaden hebben we daar als folder, brochure of boekje bij ons.


THEMA AVONDEN 
NORMATIEVE PROFESSIONALITEIT      De avond over professionele normativiteit vindt dit najaar plaats. In de webinars van voor de zomervakantie kwam naar voren dat het belangrijk is om te weten waar je zelf staat, wat je belangrijk vindt en hoe / of je dat mee kunt nemen in je  beroepsuitoefening. 

Wij horen vaak dat dat niet makkelijk gaat, dat dat ondergesneeuwd raakt in het verzakelijkte onderwijs, en dat het een van de redenen is waarom veel beginnende docenten het onderwijs al snel verlaten. Dat het een van de oorzaken, een belangrijke oorzaak is van het lerarentekort.

Daarom een avond over normatieve professionaliteit  georganiseerd i.s.m. Edwin van der Zande werkzaam bij de lerarenopleiding van Hogeschool Utrecht en het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen. Daar houdt hij zich bezig met vraagstukken rondom de levensoriëntatie van professionals en maatschappelijke spiritualiteit.

Datum volgt. Deelname is gratisZowel voor leden als niet-leden. 
Aanmelden / meer informatie: info@SintBonaventura.nl   
(geplaatst 2021-04-12; aangepast 22-08-2021)

DELEN   In de leden- en nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van de vereniging, van de gesprekken die we met elkaar voeren en van onze bijdrage aan het publieke debat. Hopelijk levert ook deze steeds in ontwikkeling zijnde site een bijdrage aan de bezinning en reflectie die zo noodzakelijk zijn voor inhoudsvol en betekenisvol  (werken in het) onderwijs. 
Delen van leden- en nieuwsbrieven in uw netwerk wordt door ons gewaardeerd

Graag wijzen we ook op onze aanwezigheid elders op internet, op linked, facebook en twitter. Ook daar proberen we een bijdrage te leveren aan het denken over onderwijs vanuit de uitdagingen die deze tijd aan ons stelt.
(geplaatst 2020-10-07)

CORONA EN HET ONDERWIJS  Tijdens de 1e en de 2e corona golf publiceerde de acteur, schrijver en voormalig dichter des vaderlands  Ramsey Nasr twee artikelen waar hij tijdens de derde golf nog een aan toevoegde en die drie samenbundelde in de uitgave "De fundamenten", een boekje dat na een interview in het tv programma Buitenhof meteen uitverkocht was en tot voor kort hoog in de boeken-top-tien stond. Een pleidooi om te leren leven met onzekerheid, tegen de zelfverheerlijking, de vergoddelijking van de mens, een radicale oproep om de onderlinge verbondenheid tussen de mensen en die tussen mensheid en natuur te herstellen. Als een ware oudtestamentische profeet keert hij zich tegen een levenshouding die ons huidige bestaan als een vanzelfsprekendheid, als een recht is gaan beschouwen en de werkelijk belangrijke zaken, de fundamenten als ornamenten. En zo zijn zorg, onderwijs en cultuur sluitpost, versiering, luxe  geworden.

Opvallend vond ik dat vele zaken die hij over kunst en cultuur te berde brengt bijna een opeen van toepassing zijn op geloof en religie. En misschien nog wel opvallender is de manier waarop hij de de kwetsbaarheid van de mens en het menselijk bestaan beredeneert vanuit de evolutietheorie van Darwin. Aangevuld met eigen ervaringen tijdens een verblijf in het noordpoolgebied.
Zo neemt hij afstand van de, ook in het onderwijs en in het onderwijsdebat veel voorkomende neiging om (wetenschappelijke) kennis, rationeel denken, 'evidence based handelen' als zekerheid gevende houvasten te beschouwen. En pleit hij voor een herwaardering van de persoonlijke ervaring. Daarom is het boek van Nasr is ook relevant bij het zoeken van antwoorden op de vraag op hoe vorm te geven aan onderwijs over corona en de wijze waarop we daar als samenleving mee omgaan.
(geplaatst 22-08-2021)


BELGIË - NEDERLAND  Een eerder gepland gesprek tussen collega's uit Belgisch en Nederlands Limburg kon tgv de corona crises geen doorgang vinden Nu kijken we of we dat gesprek alsnog kunnen organiseren. Als het weer kan en mag. Met een inleiding over de verschillen en overeenkomsten m.b.t. de onderwijsvrijheid in beide landen en over de verschillende manier waarop het onderwijs georganiseerd is. Om vervolgens snel over te stappen naar de de wijze waarop de levensbeschouwelijke identiteit van de scholen al dan niet vorm krijgt. En natuurlijk over het vak godsdienst / levensbeschouwing in het bijzonder en openbaar onderwijs in beide landen. 

Belangstelling om de dag bij te wonen of om een actieve bijdrage te leveren in voorbereiding en uitvoering: laat het ons weten.
(geplaatst 20-06-2020)

CURRICULUM.NU  Terwijl er zelfs een lobby is vanuit de wereld van het levensbeschouwelijk onderwijs, de werkgroep LERVO, die pleit voor het verder gaan op de door curriculum.nu ingeslagen weg omdat zij daar aanknopingspunten zien voor hun eigen plannen, nl. de invoering van een vak levensbeschouwing in het hele voortgezet onderwijs, lijkt de tegenstand te groeien. Ook de LERVO plannen komen, ondanks de genoemde uitgebreide consultatie van de leraren, toch weer m.n. uit de koker van allerlei andere partijen die met dit soort plannenmakerij hun bestaansrecht menen te kunnen / moeten aantonen.

Lees hier meer over curriculum.nu en de reacties en kritische kanttekeningen van Sint Bonaventura en anderen. 

Overigens, bijna 20 jaar geleden begon Jan Marten Praamsma een lezing op de ledenvergadering van Sint Bonaventura op de volgende wijze:
"Waar zit nu precies het probleem? Die problematiek komt er kort gezegd op neer dat de leraar geen kans meer krijgt leraar te zijn. Het is op school niet de leraar die de dienst uitmaakt. De leraar is slechts uitvoerder van overheidsbeleid. Althans, in toenemende mate. Hij is uitvoerder van het beleid van een overheid die zich tot in de kleinste details bezighoudt met het onderwijs. Met de inhoud van het onderwijs. Zelfs met de didactiek van het onderwijs. De leraar geeft niet langer zelf vorm aan zijn onderwijs en dat beneemt hem de gelegenheid zijn eigen verhaal te vertellen."

Voor de hele lezing, interessant om die eens naast de lezing van Erik Borgman op onze laatste ledenvergadering te leggen, kijk hier.
(geplaatst 19-06-2019) (bijgewerkt: 2020-04-09/2020-05-17 & 2020-10-09)

ARTIKEL 23  Kijk hier voor meer informatie. 
Inmiddels heeft ook de PvdA heeft zich over artikel 23 gebogen. Hun voorstellen lijken eenzijdig gericht op de positie van de leerling. Op het recht op onderwijs. Terwijl de huidige wettekst juist aanknopingspunten bevat voor een meer evenwichtige aandacht voor alle betrokkenen. Ter voorbereiding van een commentaar op die PvdA voorstellen willen we graag met u in gesprek. Hier een link naar die voorstellen. We houden ons aanbevolen voor uw commentaar. Of meldt u aan voor een digitaal gesprek hierover.
(geplaatst 19-03-2019) (bijgewerkt: 2020-10-05)

VREDESWEEK  Ieder jaar de laatste week van september is er de vredesweek. Met name activiteiten van lokale, vaak in deze samenwerkende, kerken bieden ook mogelijkheden voor scholen om aan te sluiten. Maar ook landelijk wordt er van alles gedaan en gemaakt.
(geplaatst 19-03-2019)

VOORUITBLIK De lezingenserie "IDENTITIEIT & DIVERSTITEIT" hebben we helaas moeten uitstellen tot een nader te bepalen datum. Maar op 6 oktober 2020 stonden we in FNV verband stil bij diversiteit, kijk hier voor een video verslag.

Op een nader te bepalendatum  begint een door Sint Bonaventura georganiseerde serie van drie masterclasses over identiteit en diversiteit. Op de eerste bijeenkomst, met als titel "Analyse van mijn ervaringen over integratie, segregatie en burgerschap", kunt u kennismaken met de ervaringen, ideeën en conclusies van onderwijsjournaliste Anja Vink.  

Daarna komen Samira Bouchiti (over burgerschap) en Húlya Uslu (over "lesgeven in de (groot)stedelijke context") aan de beurt. Men kan zich voor alle drie de bijeenkomsten inschrijven maar het is ook mogelijk om 1 of 2 van de bijeenkomsten te bezoeken. Als u geïnformeerd wilt worden over de nieuwe data en wanneer de inschrijving geopend wordt: mail  info@SintBonaventura.nl 

EN VERDER  Op de pagina verenigingszaken leggen wij verantwoording af over hoe we de vereniging besturen. Maar de activiteiten die wij, zelfstandig of in samenwerking met andere partijen organiseren, zijn natuurlijk het belangrijkste. Zo leggen we de laatste hand aan de voorbereiding van de publicatie van de 4e Sint Bonaventura lezing en praten we mee over actuele knelpunten in onderwijs en opvoeding op bijeenkomsten van o.a. de AOb, VKMO, de VDLG, de CU, NKSR, het Wittemer beraad, de AOb-groep Openbaar Onderwijs en Bijzonder Algemeen Onderwijs  en het project versterking medezeggenschap.

Als gast én gesprekspartner worden we steeds vaker uitgenodigd op studiedagen van onderwijsorganisaties, ouderverenigingen, bisdommen, katholieke onderwijsbesturen en (confessionele) politieke partijen. In de maanden na de zomervakantie zullen we een workshop verzorgen op het congres "Versterking Medezeggenschap". Ook zijn we, in samenwerking met het Wittemer beraad, betrokken bij de organisatie van een conferentie over het onderwijs in (de krimpregio) Limburg. En zijn we, i.s.m. de NKSR, betrokken bij een studiemiddag over burgerschapsvorming.
Op de pagina "congressen, lezingen, vieringen" vindt u een uitgebreid overzicht van bijeenkomsten op het snijvlak van onderwijs, opvoeding en zingeving. Soms georganiseerd door Bonaventura, maar vaker in samenwerking met andere partijen. Daarnaast ziet u daar de nodige bijeenkomsten waarvan wij denken dat ze voor mensen werkzaam in het bijzonder onderwijs van belang (kunnen) zijn. 

Daarnaast praten we met verschillende bisdommen over mogelijkheden om elkaar te ondersteunen en samen te werken in activiteiten rondom de bezinning en toerusting van leraren (in het katholiek onderwijs).
(geplaatst 23-07-2019)

over zingeving in een multiculturele schoolomgeving    
over oude verhalen en eigentijds onderwijs    

En op 15 februari 2019 bezochten ruim 30 belangstellenden de startbijeenkomst van het project over zinvol omgaan met traditie in een multiculturele schoolomgeving. Over hoe in oorspronkelijke, oude verhalen fundamentele thema's aan de orde gesteld worden, thema's die ook in deze tijd nog steeds actueel zijn en een zinvolle rol kunnen spelen bij de persoonsvorming of identiteitsontwikkeling van alle leerlingen op de multiculturele en multireligieuze school.

Kijk hier voor meer informatie waarom we inclusiviteit en de multiculturele en multireligieuze school de komende tijd een centrale plaats geven in onze activiteiten. 
(geplaatst 15-02-2019)


 


E-mailen
Bellen
LinkedIn