Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs

 

Integratie en segregatie, een uitdaging voor het katholiek onderwijs

Onder deze titel organiseert Sint Bonaventura een serie van drie masterclasses voor leden van Sint Bonaventura, (kader)leden van de AOb en andere belangstellenden op drie vrijdagmiddagen in november 2019.

De masterclasses vinden plaats in het gebouw van de Algemene Onderwijsbond aan de Sint Jacobsstraat 22 in Utrecht.

Data van de masterclasses: 1 november, 8 november en 22 november.

De bijeenkomsten duren van 14.30 – 18.30 uur met daarin een pauze met een snack en ze worden afgesloten met een drankje en een broodje voor de terugreis. Inloop tussen 14.00 en 14.30 uur.

Programma

Masterclass 1.           Analyse en ervaringen, inleider Anja Vink

1 november 2019      14.30 – 18.30 uur met een pauze

In het eerste deel van deze middag beschrijft Anja Vink haar ervaringen als docente Nederlands op een school in de Bijlmer en als observant op een islamitische school. Daarbij maakt ze een mixture van een goede analyse van de huidige stand van zaken in scholen en haar persoonlijke ervaringen in klassen.
Regelmatig stelt ze daarbij vast dat we niet echt opgeschoten zijn met dit onderwerp.

In het tweede deel van de middag gaan we in op deze ervaringen en op ervaringen van de deelnemers in een groepsdiscussie die met een plenaire en gezamenlijke analyse wordt afgesloten.

Anja Vink (1963) werkt al meer dan twintig jaar als freelance onderwijsjournalist voor o.a. NRC Handelsblad, Vrij Nederland, De Correspondent, het geschiedenisprogramma Andere Tijden en het radioprogramma Argos.
In 2008, 2013 en 2104 werd zij bekroond met de Prijs voor de Nationale Onderwijsjournalistiek. Het eerste artikel ging over de segregatie in het Nederlandse voortgezet onderwijs, het tweede over het onderwijsverbeterplan van toenmalig onderwijswethouder Lodewijk Asscher en het derde over het toetsbedrijf Cito. In 2010 kwam haar boek ‘Witte zwanen, zwarte zwanen. De Mythe van de zwarte school uit. Hierin zet ze de huidige stand van zaken van de Nederlandse onderwijssegregatie.
In 2013 kwam haar tweede boek ‘Van deze kinderen ga je houden, een schooljaar in klas 1d van een vmbo’ uit. Daarvoor volgde zij een schooljaar lang een vmbobrugklas in de Rotterdamse wijk Delfshaven. Hiervoor ontving zij de Johan van der Sanden Erepenning van het vmbo.

Naast haar journalistieke werk geeft Anja Vink ook gastlessen aan de lerarenopleidingen en pabo’s. 


Masterclass 2.          Burgerschap, inleider Samira Bouchibti

8 november 2019     14.30 – 18.30 uur met een pauze

Leerkrachten en docenten moeten kinderen, leerlingen en studenten de basiswaarden van de Nederlandse rechtsstaat bijbrengen, zo luidt de opdracht van onderwijsminister Arie Slob aan scholen in het basis- en voortgezet onderwijs. Onderwijsminister Arie Slob past de wet voor het vak burgerschap in het primair en voortgezet onderwijs aan. De lessen moeten minder vrijblijvend worden. De huidige regels geven volgens Slob ‘te weinig richting’. Ook wil de minister onderwijs over zaken als vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid, begrip voor anderen en onderlinge verdraagzaamheid minder vrijblijvend maken.

Elke docent ziet zich geconfronteerd met verschijnselen en discussies die niet makkelijk te bespreken zijn: radicalisering, fundamentalisme, religie, homofobie, racisme en antisemitisme. Juist de school is de plek waar de hele samenleving samenkomt. Leren van elkaar en met elkaar lukt alleen als je je gehoord en gezien voelt, en de ander kunt horen en zien. Hoe kun je een veilige omgeving creëren die aansluit bij de belevingswereld van studenten? Hoe kun je gesprekken begeleiden, spanningen verminderen, studenten dichter bij elkaar brengen, motiveren, confronteren, coachen en raken?

In deze masterclass gaan we op interactieve manier in op vragen als: Hoe ga je om met polarisatie? Hoe bespreek je taboeonderwerpen? Zijn er fijne kneepjes of methodes om discussies makkelijker te maken? Hoe stel je duidelijke en normatieve grenzen? En hoe voorkom je escalaties?

En waar begint en eindigt de verantwoordelijkheid van een docent en wat is een inclusieve klas?

Samira Bouchibti is werkzaam als senior (strategisch) adviseur sociale en maatschappelijk vraagstukken op het gebied van: onderwijs, burgerschap, sociale domein, arbeidsmarkt, (jeugd) zorg, sociale cohesie, preventie radicalisering &  polarisatie, diversiteit en inclusie’. En directeur van de VIP- Academy.

De afgelopen twintig jaar heeft zij gewerkt in de media en in de politiek, voor de (lokale) overheid, in het publieke en sociale domein en voor maatschappelijke organisaties in de functies van beleids-, strategisch, en (communicatie) adviseur..

In opdracht van de gemeente Den Haag heeft Samira Bouchibti in 2018 het handboek ‘Waarom zijn wij Nederlander?’ geschreven.

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/kinderen-kunnen-happy-moslim-worden~b5ca22e4/

 

Masterclass 3.          Lesgeven in de (groot)stedelijke context, inleider Hülya Uslu

22 november 2019   14.30 – 18.30 met een pauze

Een van de oorzaken van het moeizame verloop van de segregatie en integratie binnen het onderwijs ligt in het feit dat de toekomstige docenten tijdens hun studie onvoldoende worden opgeleid voor het werken met biculturele leerlingen.

Het tekortschieten van lerarenopleidingen die een generieke one size fits all-aanpak hebben, vormt een grote discrepantie met de huidige onderwijspraktijk. Verschillende onderzoeken laten zien dat lesgeven in een urbane en biculturele onderwijscontext andere competenties vraagt dan in een reguliere en homogene onderwijspraktijk gebruikelijk zijn.

Tijdens deze masterclass gaan we aan de hand van interactieve discussies onder andere in op de volgende vragen: in hoeverre kunnen de lerarenopleidingen de toekomstige docenten voorbereiden op de specifieke aspecten van het lesgeven in een diverse grootstedelijke onderwijscontext? Welke competenties heb je nodig om in een urbane en biculturele onderwijscontext te werken? Is jouw school gericht op uitsluiting en polarisatie of verbinding of insluiting? Hoe stimuleer je leerlingen om een pluriforme samenleving te respecteren en als burger een bijdrage te leveren. 
    

Hülya Uslu is een Nederlandse schrijfster en docente van Koerdisch-Turkse afkomst. Ze heeft eerder als hoofdredacteur en co-auteur boeken geschreven over het Midden-Oosten, contemporaine geschiedenis van Turkije en de Tweede Wereldoorlog. Ze schreef mee aan het boek ''Omwentelingen in het Midden-Oosten'' met als onderwerp de rol van de vrouw in de Arabische Lente, alsmede het boek ''Turkije en de weg naar democratie''. Recentelijk heeft ze als samensteller en auteur meegewerkt aan het boek ''Jonkheer De Geer, de melaatse uit Londen'', over de terugkeer van oud-premier Jonkheer De Geer naar Nederland midden in de Tweede Wereldoorlog. Haar historisch specialisme spitst zich toe op contemporaine geschiedenis met    als zwaartepunt Midden-Oosten, Turkije en vrouwenrechten zowel binnen de westerse als binnen de islamitische wereld en de relatie, paralellen en tegenstellingen tussen hen.


Voor meer informatie over de achtergronden en beweegredenen van Sint Bonaventura om deze serie te organiseren kijk hier.

E-mailen
Bellen
LinkedIn