Zingeving in een pluriforme schoolomgeving,    
over identiteit en gemeenschap vormende activiteiten op school,        
 zoekend naar de raakvlakken tussen traditie, actualiteit en inclusiviteit.         

Er gaat tegenwoordig geen periode meer voorbij waarin het vieren op de scholen een centrale plaats inneemt of er ontstaat wel ergens, vaak al vooraf, de nodige commotie over de manier waarop de organisatoren dat willen gaan aanpakken. Afgezien van de Zwarte Piet discussie die al een aantal jaren het Sint Nicolaas feest begeleid, was er bijvoorbeeld op 5 december j.l. de nodige consternatie op de Antoniusschool in het Gelderse dorp Alverna: als Piet of Sint verklede kinderen waren er niet welkom. De leerkrachten dachten dat de school dat niet wilde om weg te blijven van de zwartepietendiscussie. Ze dachten de richtlijn van de school te volgen terwijl, volgens het overkoepelende schoolbestuur Kans en Kleur, er maar een algemene richtlijn is, namelijk dat er geen ‘stereotype zwarte pieten’ meer ingezet mogen worden op de basisscholen van de stichting.

De Amsterdamse Theo Thijssenschool haalde in oktober '18 de landelijke media door haar besluit om in 2019 het paasontbijt over te slaan. In plaats daarvan gaat de school activiteiten organiseren tijdens het Suikerfeest om “meer aandacht te geven aan de verschillende gebruiken binnen de verschillende culturen.” Leerlingen zullen tijdens de viering uitgelegd krijgen wat het Suikerfeest is en waarom het wordt gevierd. Naast het Suikerfeest wil de school ook andere feestdagen uit andere culturen gaan vieren, zoals Pesach en het Lichtjesfeest.

12 april 2017 ontstond er ophef over de manier waarop Pasen gevierd wordt op basisscholen in multiculturele wijken. Allemaal dankzij een artikel in het AD waarin gesteld werd dat christelijke scholen in Den Haag hun paasfeest zouden aanpassen aan leerlingen met een moslimachtergrond. De PVV en de VVD hebben daarover Kamervragen gesteld. 

In een serie bijeenkomsten willen we binnen Bonaventura reflecteren op de mogelijkheden, het nut en de noodzaak van inclusieve activiteiten op school , activiteiten die recht doen aan de diversiteit en voor alle betrokkenen zinvol en zingevend kunnen zijn. en dat op een manier die het sociale klimaat op de school ten goede komt.

Op 15 februari 2019 organiseerden we, als start van dit traject, een inspiratiebijeenkomst waarin de vraag centraal stond waarom mensen verhalen vertellen, wat de zingevende betekenis is van levensbeschouwelijke verhalen. Emeritus hoogleraar interculturele literatuurwetenschap mw. dr. Mineke Schipper hield,  mede a.d.h.v. haar laatste boek, een inleiding over hoe verhalen uit verschillende religies / culturen allemaal op een, vaak vergelijkbare wijze,  . 

N.a.v. de lezing gaan we met elkaar in gesprek over hoe een interculturele en interreligieuze dialoog nieuwe mogelijkheden biedt om op de scholen zinvol met zingeving om te gaan. We zullen een of meerdere gasten uitnodigen om vanuit hun ervaring op het verhaal van mevrouw Schipper te reageren.

Over verdere voortzetting van dit project, bijeenkomsten op scholen, plaatselijk, regionaal of landelijk, zullen we op deze site, in de digitale SintBonaventura-nieuwsbrieven en -ledenbrieven nadere informatie met u delen. 
Wilt u persoonlijk geïnformeerd worden, laat dat even weten via info@SintBonaventura.nlPS
Hier een een sympathiek voorbeeld van hoe Mgr. Dr. Hub Schnackers over de pietendiscussie denkt.

(geplaatst op 09-01-2019)
E-mailen
Bellen
LinkedIn