Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs


BELEIDSPLAN 2020 / 2021

Woord vooraf. Dit plan (nu inclusief de recente wijzigingen) kunt ook ook hier downloaden.

recente wijzigingen, aangebracht tussen 09-06 en 18-06, in groen

Het activiteitenplan 2020/2021 lijkt in veel opzichten op het plan voor dit schooljaar. Op veel terreinen zijn stappen vooruit gezet maar van idee naar concrete uitvoering vraagt tijd. Tevens zijn, t.g.v. het terugtrekken van Jos van Remundt uit het bestuur, een aantal activiteiten (o.a. de lezingencyclus intercultureel en de kloosterdagen/weekenden) blijven liggen.

Complicerende factor is dat we sinds medio maart jl. te maken hebben met allerlei beperkingen tgv het corona virus, die ons wat meer ruimte gegeven hebben om naar de interne organisatie te kijken. Tegelijkertijd merken we nu de voordelen van onze digitale infrastructuur die we de afgelopen 2 jaar hebben opgebouwd. De eigen site, de digitale ledenbrieven, onze nieuwsbrieven verstuurd aan abonnees en aan instellingen en personen die zich voor de zelfde of verwante doelstellingen als die van onze lerarenvereniging inzetten, bewijzen nu hun nut.

Toch is er ook een opvallend verschil t.o.v. het activiteitenplan 2019/2020. Een van de opdrachten die het bestuur tijdens de laatste ledenvergadering (2019 juni) heeft gekregen was het, in samenspraak met de leden, ontwikkelen van een lange termijn visie, een 10 jarenplan. Onderdeel zullen, gezien de traditie van Sint Bonaventura, ongetwijfeld het 21e en 22e jubileum zijn als we in 2023 105 jaar en in 2028 110 jaar bestaan. Maar de uitdaging zit misschien niet alleen in het vinden van nieuwe relevante wegen maar ook van de juiste houding. De gevraagde samenspraak zullen we op de ledenvergadering van 19 juni a.s. met behulp van Erik Borgman verder vormgeven. Inclusief het nadenken hoe dit gesprek verder vorm te geven. Het opnieuw instellen van het Consilium Bonaventura ziet het bestuur als één van de wegen die daarin bewandeld kunnen worden.

Bona is door haar band met de katholieke wereld in het algemeen en haar plaats in de wereld van het katholiek onderwijs in het bijzonder geroepen om mede inhoud te geven aan de oproep van Paus Franciscus om activiteiten te ontwikkelen die bijdragen aan de inclusiviteit van school (en samenleving), aan het verminderen van mechanismen die ertoe bijdragen dat mensen geen aansluiting (kunnen) vinden bij onderwijs (en samenleving). In samenhang daarmee, en in het verlengde van de encycliek “Laudato si”, staat ook de kwestie van het milieu, hoe wij mensen met de schepping en met elkaar omgaan, en hoe daar aandacht aan te besteden in het onderwijs, op onze agenda. Het Vaticaanse departement (‘dicasterie’) voor de bevordering van integrale ontwikkeling heeft een Bijzonder Laudato Si'-jaar afgekondigd. Dat is inmiddels gestart op zondag 24 mei jl, precies 5 jaar nadat paus Franciscus zijn handtekening zette onder de gelijknamige encycliek.

Zo blijft de vraag naar de identiteit van de school actueel. Een vraag die in ieder tijdsgewricht een om een eigentijdse inkleuring vraagt. De door ons gekozen invalshoek om die vraag te concretiseren aan de hand van de thematiek van het vieren is nog in ontwikkeling. Vieringen, (oorspronkelijk) verbonden met traditie(‘s), met de levensbeschouwelijke achtergrond van de school in het bijzonder en de samenleving in het algemeen, zagen we op bijna alle (PO en VO) scholen. En op veel scholen spelen ze nog steeds een belangrijke rol. Tegelijkertijd signaleren we dat men moeite heeft om geschikte vormen te vinden. Naast een godsdienst pedagogisch doel, of misschien juist gezien hun godsdienst pedagogisch doel, hadden vieringen (ook) altijd een belangrijke aandeel de gemeenschap vormende activiteiten van een school. Een functie die nooit aan belang zal inboeten. Alle veranderingen op levensbeschouwelijk gebied die in de Nederlandse samenleving hebben plaatsgevonden, plaatsen ons voor de vraag naar de plaats en geschikte vormen van vieren. Voor zover dat gebeurt, gebeurt dat vieren dan nog steeds in meerdere of mindere mate in relatie met de levensbeschouwelijke achtergrond van zo’n viering.

Over die vraag, de vraag naar de betekenis en de mogelijkheden van die relatie, over de opdracht om dat tegelijkertijd op een inclusieve manier vorm te geven door recht te doen aan de diversiteit van de leerlingenpopulatie en van de samenleving, hebben we de afgelopen 1,5 jaar met diverse betrokkenen gesproken. Maar tot concrete op de leraar gerichte activiteiten heeft dat nog niet geleid. Het bestuur buigt zich momenteel over de vraag in hoeverre een actie-onderzoeksachtige benadering van collega’s in de scholen cq van de scholen, naar leden en niet-leden, naar onze doelgroepen, binnen Bona, de AOb en het onderwijsveld een mogelijke opstap kan zijn voor bijeenkomsten op een of meer scholen, plaatselijk, regionaal of landelijk over de koppeling identiteit / vieringen/ gemeenschapsvorming.

In dit verband dient zich bijna altijd ook de vraag naar de relatie katholiciteit  –  normativiteit aan. De pedagogische context van ons werk brengt met zich mee dat we geen vooraf bepaalde waarheden, geen wereldbeeld willen uitrollen. Je bent niet katholiek, als mens en als school wordt je katholiek in het streven om in ontmoeting en samenspraak, open naar de ander en de wereld, gezamenlijkheid en goedheid te bevorderen.

Het bestaansrecht en de bestaansgrond van Bona staan, gezien de relevantie en radicaliteit van de katholieke levensbeschouwing niet ter discussie. Maar de bestaansvoorwaarden hangen mede samen van de mate waarin we erin slagen als denominatieve afdeling nieuwe leden aan ons te binden. Niet de levensbeschouwelijke identiteit van de leden, maar de plaats waar zij werken, op katholieke, interconfessionele of samenwerkingsscholen, is de basis waarop Bona anno nu leraren wil verenigen, met elkaar in gesprek wil brengen over hun motivatie en over de (extra) mogelijkheden die het bijzonder onderwijs heeft om, door haar iets grotere afstand van de overheid, de pedagogische opdracht van algemeen toegankelijk en goed onderwijs voor iedereen, ook van hen die buiten de boot dreigen te vallen, vorm te geven.

En, natuurlijk, zijn we als katholieke vereniging, ook een plaats waar katholieke leraren werkzaam in algemeen bijzonder of openbaar onderwijs welkom zijn, zich thuis moeten voelen en geïnspireerd worden om vanuit hun eigen identiteit bij te dragen aan het ontmoetingskarakter dat een doel is dat ook het niet-confessionele onderwijs nastreeft. Een doel dat natuurlijk ook in het katholiek onderwijs, tegelijk katholiek, intercultureel en interconfessioneel wil zijn, een centrale plek moet krijgen. En we hebben het hier, voor al het onderwijs, bewust over een doel en niet over een kenmerk omdat werkelijk ontmoeten, werkelijk openstaan voor de ander, eerder een opdracht is dan een dagelijkse praxis.

Wij hopen dat u zich in de hoofdlijnen van deze plannen blijft herkennen. Maar nog meer hopen wij op kritische en opbouwende suggesties. Nog meer op een groei van de leden die betrokken en actief concreet willen meehelpen bij het vormgeven van de plannen.

Het bestuur van Sint Bonaventura

 

 Inleiding

 Globaal gesproken zijn er een paar doelen die de komende jaren centraal zullen staan.

 1 Het vergroten van de band met de leden
De band met de leden is om verschillende redenen van belang. Mede dankzij de leden weten we wat er speelt, in gesprek met de leden ontwikkelt de vereniging haar standpunten, en dankzij actieve leden kan de vereniging haar activiteiten vormgeven. De keuze om sinds 2018 meer via digitale kanalen te gaan werken lijkt succesvol, reden genoeg om daar mee door te gaan. Het percentage leden waarvan we een werkend mailadres hebben groeit maar is nog voor verbetering vatbaar. Dat geldt ook voor het percentage van de leden die de ledenbrief lezen dat gegroeid is van 44 naar 50%.

Inmiddels hebben we als bestuur eindelijk op het niveau van ieder lid inzicht in de veranderingen van het ledenbestand. In het verleden was die informatie beperkt tot het aantal leden, maar onderscheid tussen opzeggingen en nieuwe aanmeldingen ontbrak. Nu weten we ook wie er opzegt (vaak tegelijk met opzeggen AOb lidmaatschap; post-actieven) en wie er nieuw is. Actief benaderen van nieuwe leden is nu mogelijk. Een belangrijke voorwaarde richting uitbreiding actief kader.

Daarnaast blijven gebruik maken de ‘traditionele’ kanalen: het Onderwijsblad, de AOb-website met de Bona-pagina en de agenda op de AOb-site en haar boek en betaal functie. Nieuw is dat we leden actief willen gaan betrekken bij de organisatie van regionale / plaatselijke bijeenkomsten die op stapel staan (zie onder 4). Het gaat er ons op de eerste plaats om dat de groep betrokken en actieve leden zo groot wordt dat we onze ambities kunnen realiseren. Concrete activiteiten ontwikkelen i.s.m. (potentieel) nieuwe leden, m.a.w. daadwerkelijk samenwerken, persoonlijke contacten en relaties zijn en blijven de basis waarop de typische Bonaventura verenigingssfeer mede gegrondvest is.

2 Nieuwe leden werven.
Dus de oriëntatie op ledengroei is niet gericht op het pur sang groter (willen) worden. Doel is (zie onder 1) voldoende actief kader. Voor middelen zie hieronder. O.a. prominente aanwezigheid op de NOT  2021 met goede brochures (de Bonaventura lezingen) en een folder met activiteitenprogramma  is een van de middelen. Eventueel kunnen we daar ook lezingen gaan verzorgen.

3 Vergroten van de naamsbekendheid
Dit blijft van belang. Zowel met het oog op het werven van nieuwe leden, het actieveren van leden en omdat we een rol willen spelen in de discussie over het hoe en waartoe van het onderwijs, een discussie die wij ook binnen de AOb willen blijven entameren.

Buiten eigen kring, ook, of misschien wel juist, binnen de AOb, is Bona vrij onbekend. We blijven werken aan het vergroten van onze naamsbekendheid, door onze aanwezigheid op het internet, door het organiseren van activiteiten voor de leraren die tot onze doelgroep behoren en door te participeren in activiteiten van derden.

Ondanks ons verzoek om te overleggen met de AOb over hoe wij (en andere afdelingen / groepen) prominenter in de AOb communicatie een plaats zouden krijgen is het gesprek hierover nog steeds niet echt, op een constructieve wijze, van de grond gekomen. Sterker nog, in de recent door het HB van de AOb aangenomen communicatienota 2020-2025 komen de afdelingen en groepen niet eens voor. Tegelijkertijd hebben we last van koudwatervrees bij HB en werkorganisatie. Bijvoorbeeld bij de verspreiding van de nieuwsbrieven die we alweer geruime tijd in eigen beheer uitgeven.

We merken dat de site en andere internetactiviteiten door derden gezien worden als een signalen van een actieve en levendige vereniging die graag met anderen in gesprek gaat over inhoud en organisatie van het onderwijs en niet alleen een podium biedt aan derden, maar ook zelf nog iets te melden heeft. Daarbij speelt overigens ook onze aanwezigheid en/of actieve bijdrage aan o.a. de onder 7 vermelde activiteiten een belangrijke rol. Zien = kennen.

Inmiddels beschikken we als bestuurders over in eigen behaar geproduceerde visitekaartje met het Bonaventura logo, over een @SintBonaventura.nl mailadres en een boekje, in Bona stijl vormgegeven, met de 4 e Bonaventura-lezing. Komende tijd wordt gewerkt aan de heruitgave van (indien mogelijk) geactualiseerde voorgaande Bonaventura lezingen, lezingen die nu alleen nog digitaal beschikbaar zijn op onze site. En werken we aan een uitgave met de andere 2 lezingen die tijden ons 100 jarig jubileum gehouden zijn. Met al deze middelen zal onze aanwezigheid op vieringen, symposia, studiedagen, kloosterdagen, etc. (zie onder 7) maar ook tijdens allerlei AOb vergaderingen en activiteiten (zie onder 9) beter bijdragen aan de onder 1, 2 en 3 genoemde doelen.

4 Bona initiatieven/ activiteiten voor leden en niet-leden werkzaam in of in opleiding voor leraar.
We hebben al gememoreerd dat we van belang willen zijn in het gesprek over het onderwijs, en omdat we daarom willen groeien en revitaliseren, onze activiteiten primair zullen richten op leden en collega’s die in het onderwijs werkzaam zijn. Zonder overigens de post-actieven onder ons te vergeten of buiten te sluiten. Maar we zullen het glas heffen als we t.g.v. overinschrijving de leden en niet-leden die werkzaam zijn in het onderwijs voor moeten laten gaan. Het belang van zo’n aanpak leerden we o.a. van kloosters die bezinningsdagen voor leraren (en leraren in opleiding) organiseren en die op een dergelijke manier de beschikbare plaatsen verdelen. Kloosters met wie wij contact hebben omdat het verkennen van de mogelijkheden van Bona kloosterdagen of –weekenden prominent op de activiteitenlijst van het bestuur staat.

Dergelijke dagen, waarbij stilte als pedagogische vaardigheid kan worden geoefend, waar de band met de motivatie waarvoor iemand voor het leraarschap heeft gekozen mogelijk weer hervonden kan worden, waar je jezelf als mens en niet als onderwijskundige productiekracht weer kunt hervinden, waar de monastieke traditie als voorbeeld kan dienen, stonden al voor 2019/2020 op het programma maar werden doorgeschoven naar voorjaar 2020. Inmiddels gooide corona roet in het eten. Of en hoe er in 2020/2021 mogelijkheden zijn is nog even afwachten.

Inmiddels zijn we ook gestart met het onderzoeken van de behoefte en de mogelijkheden van een docentenreis naar Santiago de Compostella. Zowel in de geest van het voorgaande, maar ook als mogelijkheid voor docenten om de mogelijkheden en wenselijkheid voor leerlingenreizen richting Santiago te onderzoeken. Een enquete is inmiddels breed in ons netwerk verspreid. We hopen in 2020/2021 deze reis te kunnen gaan maken.

Bij het werven van deelnemers voor de kloosterdagen willen we ons ook op 3 & 4 e jaars studenten en docenten aan katholieke lerarenopleidingen richten. Momenteel worden er contacten gelegd met de 4 katholieke pabo’s die Nederland nog rijk is. Met als doel om in gesprek te gaan over wat de studenten )en docenten gemotiveerd heeft om voor een baan in het onderwijs te kiezen en de moeilijkheid en mogelijkheid om die motivatie vast te houden. En de rol die een identiteitsgedreven vereniging zoals Bona daarin kan en wil (brengen en halen) spelen.

Andere activiteiten voor leden / onderwijsgevenden/leraren in opleiding:

-         Lezingen / mini-symposia tijdens het openbare gedeelte van onze ledenvergaderingen.

-         In de rayons gaan we regionale activiteiten ontwikkelen rondom het thema identiteit/vieringen en het thema inclusief multicultureel en multireligieus onderwijs. In 2019 zijn we een kennismakingsronde gestart met de bisschoppelijk gedelegeerden van de verschillende bisdommen. In het “woord vooraf” (zie blz. 2) hebben we al aangegeven hoe we hier d.m.v. actieonderzoek een nieuwe impuls aan willen gaan geven.

Stilte als pedagogische vaardigheid kan een mogelijke verbindende factor tussen beide invalshoeken zijn.

5 Overige eigen activiteiten, primair voor post-actieve leden
Los van het feit dat we menen dat er in deze groep veel kennis en ervaring is die we indien mogelijk en gewenst ook willen inzetten voor zojuist beschreven activiteiten, staat dit punt nog in haar kinderschoenen. Zoeken naar en werken aan verbondenheid en gemeenschappelijkheid behoren tot het DNA van onze vereniging. Verenigingsactiviteiten anders dan onder 4 worden dus activiteiten die, als er ruimte is, openstaan voor alle leden. Net zoals de activiteiten onder 4 beschreven, als er nog plaats is, ook opens staan voor post actieve leden.

Een gepland bezoek aan de Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven te Berkel-Enschot is ook geslachtofferd voor/door corona. Zo gauw het weer kan gaan we op bezoek bij het Kapucijnen klooster in Tilburg. Een activiteitencommissie voor deze activiteiten, activiteiten die meer levensbeschouwelijk en minder onderwijs gericht zijn kan hier een nuttige rol vervullen. Wie doet er mee?

6 Activiteiten i.s.m. anderen
Als vereniging zijn we niet alleen onderdeel van de AOb maar participeren ook in andere verenigingen, samenwerkingsverbanden etc. In dat verband zullen we ook komend schooljaar, soms inhoudelijk, soms organisatorisch, soms intensief, soms (slechts) als bezoeker, betrokken bij:

-   jaarlijks VKMO Soeterbeeckdagen

-   jaarlijks de altijd in september plaatsvindende vredesweek;

-   jaarlijks het allerheiligenberaad (VKMO);

-   incidenteel, inspiratiedagen i.s.m. Belgische zusterorganisaties

-   jaarlijks betrokken bij opzet, inhoud en publiciteit voor de week van het katholiek onderwijs

-   jaarlijks NKSR studiemiddag.

-   jaarlijks adventsactie (dec. 2020);

-   jaarlijks de vastenactie (voorjaar 2020);

-   jaarlijks aanwezig op en betrokken bij de organisatie van de studiedag van de VDLG;

Al deze activiteiten zijn mogelijk van belang voor onze werkende leden, maar de doelgroep is breder, nl. alle onderwijsgevenden cq bij onderwijs en onderwijspolitiek betrokkenen.


7 Participeren in activiteiten van anderen
-   Aanwezig op Christelijk Sociaal Congres, & de CSC voor- en najaarsbijeenkomsten;

-   Prinsjesdagviering, jaarlijks op de 3 e dinsdag van september in de Nieuwe Kerk te Den Haag;

-   Edu-bloggers diner;

-   Identiteitsdag voor het katholiek onderwijs;

-   Piuslezing, Adveniat congres;

-   Aanwezig bij, hopelijk uitmondend in toekomstige bijdragen aan, jaarlijkse stichtingsbrede studiedag voor al het (onderwijsgevend) personeel van alle scholen die onder het betreffende schoolbesturen (PO of VO) vallen;

-   Jaarlijks een bijdrage leveren aan het Congres Versterking Medezeggenschap.

Behalve het mogelijk leveren van concrete bijdragen aan dergelijke bijeenkomsten en zo zichtbaarder en betekenisvoller te kunnen zijn, zal andere keren het ‘netwerkeffect’, het aanwezig zijn, het belangrijkste zijn. Onder deze laatste categorie vallen o.a.

-      de aanwezigheid op ....

-      idem van de stichting Socires

-      aanwezigheid op Verus-dag;

-   het jaarlijkse publiekssymposium van het tijdschrift Religie en Samenleving

-   bijeenkomsten van het Thomas More instituut

-   de onderwijswerkgroepen van (christelijke) politieke partijen

-   onderwijswerkplaats Limburg

8 Het katholieke regionale, nationale en internationale netwerk
De voorzitter van Bona is bestuurslid van de NKSR (Nederlandse Katholieke Schoolraad), lid van het voorzittersoverleg van het VKMO (Verband Katholieke Maatschappelijke Organisaties), betrokken bij Logia, een landelijke katholieke denktank die in verschillende regio’s activiteiten organiseert en waarmee we een gezamenlijke landelijke LOGIA-onderwijs groep opgezet hebben , en deelnemer aan het CSC (Christelijk Sociaal Congres, een forum waar allerlei katholieke en christelijke organisaties, vakbonden, politieke partijen, onderwijsorganisaties, besturen, werkgevers en andere belangenorganisaties, etc. elkaar ontmoeten), actief binnen de VDLG (vereniging docenten godsdienst en levensbeschouwing), het Thijmgenootschap, vereniging voor wetenschap en levensbeschouwing.

In aansluiting op onze betrokkenheid bij de organisatie van de onderwijsdag (nov. 2019) van Wittemerberaad zijn er verkennende contacten om in het voorjaar van 2021 een onderwijsdag te organiseren over levensbeschouwing en onderwijs in de beide Limburgen. Een al geplande bijeenkomst kon onlangs niet doorgaan tgv de corona maatregelen in beide landen.

Mogelijke thema’s zijn de staat van het godsdienst/levensbeschouwelijk onderwijs in beide provincies, de onderwijsvrijheid in België en Nederland (art. 23 resp. 24 van beide grondwetten) en mogelijk(e) grensoverschrijdende onderwijsprojecten. We hopen wel op een betere publicitaire ondersteuning vanuit de AOb/Rayon zuid richting de Limburgse AOb leden van de AOb.

Mogelijke samenwerkingspartners in Nederland o.a. de VDLG.

Ook is Bona direct en indirect betrokken bij internationale samenwerkingsverbanden. Contacten verlopen primair via de NKSR waar we deel uitmaken van het bestuur. Eventuele deelname aan internationale bijeenkomsten zal afhangen van thematiek en kosten.  

9 De AOb

Binnen de AOb zijn we betrokken / willen we graag betrokken zijn / worden bij:

 

Bona afgevaardigd op ALV AOb

Bona geluid bij sectorraden

Bona geluid op VAV’s
Actief in AOb in verandering
Samenwerking CVHO, zie o.a onder 10
Samenwerking met andere groepen (COGA)
Samenwerking met PR consulenten 3 & 4e jaars studenten kath lerarenopleidingen, docenten op idem
AOb medezeggenschapscongres, 2 workshops verzorgt door BONA;
     1x samenwerkingsschool;
     1x katholiek sociaal denken en de medezeggenschap
AOb scholing, verenigingsscholing
Overleg met HB / DB
Samen met de Rayons
     activiteiten rondom inclusiviteit (minimaal) 5x; 1x per rayon;
                                                  b.v. 2x voor de zomer, 3x daarna 
     idem rondom vieringen

 

 

 

10 Dienst aan derden
Beheer en promotie website Beeldfiguren ism CVHO. Een redactiecommissie bestaande uit leden van beide verenigingen, nl. Wim de Kok, Gerard Persoon en Henk Willigenburg, is actief om de site verder te ontwikkelen. Aanpassing van vormgeving en de laatste 3 personen (dan is het getal rond met 100 beeldfiguren) staan nog op de agenda. Insteek is dat het aantal items wordt uitgebreid en eventueel vernieuwd. Naast veel kortere bezoeken zien we jaarlijks ruim 2000 langdurige bezoekers. In 2019 waren er 6723 unieke bezoekers, in de eerste 3 maanden van 2020 1658.

Beheer en promotie website Reformatie/Contra-reformatie ism CVHO. Ook hier is een redactiecommissie bestaande uit kaderleden van beide verenigingen actief om de site verder te ontwikkelen. Insteek bij deze site is dat onderwijsgevenden die eigen lesmateriaal hebben dat aansluit bij het onderwerp van de site dat materiaal te laten te delen met collega’s.

Bezoekerscijfers:    

Beheer en promotie website INSPIRATIETOOLKIT ism CVHO. Bij Bona kijken we momenteel of en hoe deze site, die zeer weinig onderhoud behoeft, ingezet kan worden bij onze pr-activiteiten zoals workshops op katholieke lerarenopleidingen

Agenderen thema diversiteit.

Agenderen thema onderwijs als pedagogisch handelen, o.a. dmv Bona-lezing 4 van Wilna Meijer op:

-                     bv congres Het jonge kind 2021

-                     ......

Agenderen identiteit en vieringen, minisymposium ism Rayons bv

1      - Utrecht e.o onderwijs betrekken bij Sint Maartensviering, nov 19

2     - ontmoetingen Breda e.o. / Den Bosch e.o. / Roermond e.o. over
          vieringen op school voor PO en VO apart

3      - (i.s.m. CVHO en eventueel de AOb groep OO/ABO)
          identiteitsdiscussie.

11 Bona intern
En als basis voor dat alles is er de organisatie van de vereniging zelf die tijd en aandacht vraagt. 

Aandachts- en/of actiepunten:
Indien nog noodzakelijk de uitbreiding van het bestuur

Taakverdeling bestuur: wel/geen faciliteiten; alternatieve vergoedingen; App groep bestuur (?), beeldbellen, documentenbeheer (windows 365 via AOb of zelf);
Actief kader, alternatieve vergoedingen;
Vergaderplanning bestuur incl. overlegvergaderingen CVHO;
Afvaardiging ALV van de AOb; vast en vervangers;
Ledenvergadering okt/nov 2020 (agenda huishoudelijk gedeelte ieder jaar weer de jaarverslagen; nu ook de statuten). Hopelijk kunnen we dan weer een inhoudelijk relevant openbaar gedeelte organiseren.

Minimaal 1x een ledenvergadering mei/juni met een huishoudelijk en een openbaar gedeelte gedeelte (Agenda huishoudelijk gedeelte zoals altijd het activiteitenplan, de begroting, bestuurssamenstelling, en w.v.t.t.k.). Beter: 2x, een voorjaarsvergadering en een najaarsvergadering cf voorgaande opzet heeft de voorkeur. In 2020 zal dat ook zo gebeuren. De jaren daarna hopelijk ook.

2x per jaar overleg met de “Raad van Advies”, officieel de bestuurscommissie Consilium Bonaventura dat hopelijk in 2020/2021 (maar misschien nog in het staartje van 2019/2020) van start zal gaan.

12 Financiën
De jaarbegroting voor 2020 ziet er als volgt uit. In het najaar stelt de AOb weer de begroting over 2021 vast. De afgelopen jaren was die vergelijkbaar met dit jaar en vooralsnog verwachten we geen grote verandering mbt de begroting 2021. Dus vooralsnog vormen de financiën geen beperkingen voor onze ambities.

Grootboek

Rekening75620

Zaalhuur

€   480,00


75621

Zaalhuur   DBL - Intern

€   240,00


75636

Reis-Verblijfskosten   (geen personeel)

€   13.684,00


75637

Catering   DBL - Intern

€   240,00


75650

Conferenties/Seminars75699

Kosten bijeenkomsten


€ 14.644,00

75805

Onderhoud   website75899

Onderhoud MVA


p.m.

75925

Contributies   / Overige verplichtingen

€   4.739,00


75930

Overige   kosten

€   240,00


75980

Abonn.bibliotheek   / documentatie75999

Algemene kosten


€ 4.979,00

TOTAAL   LASTEN€   19.403,00


Toelichting.
Sint Bonaventura krijgt jaarlijks een budget van de AOb voor onze activiteiten. Financieel beleid en beheer gaan over de manier waarop we dat budget besteden en de verantwoording daarover, aan ledenvergadering en AOb. Voor zover wij kunnen terug kijken gaat dit budget nooit op.

Een tweede aandachtspunt is het vermogen. Sint Bonaventura heeft, als zelfstandige vereniging / zelfstandig rechtspersoon, (en tegelijkertijd onderdeel van de AOb) vanuit het verleden een eigen vermogen. Daarover is in het verleden afgesproken dat dat gelijk blijft. D.w.z. dat het jaarlijks, bij voldoende opbrengsten, met inflatie wordt verhoogd. De overige opbrengsten (uit de beleggingen, sinds 2009 (?) beheert door de AOb) gaan naar de AOb.

Over de verrekening van het verlies over 2018 is nog steeds overleg. Onze inzet: verliezen worden verrekend met de winsten die naar de AOb gaan.

Sint Bonaventura kent veel post actieve leden; leden waarvan wij denken dat die mede dankzij Bona aan de AOb verbonden blijven. 

 

 

E-mailen
Bellen
LinkedIn