Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs


CONCEPT NOTULEN 

Concept notulen ledenvergadering Sint Bonaventura dd 7 juni 2019

Deze concept notulen kunt ook ook hier downloaden.

1  Mededelingen
-      
 Afmeldingen van: Bert ten Berge, Michael Buijkx, Ernest ten Hacken.

-       In aanloop naar deze ledenvergadering is er nog een gesprek geweest met het HB van de AOb. Met de voorzitter van de AOb, Liesbeth Verheggen, en het door de afdelingen aan de AV van de AOb voorgedragen HB-lid, Frits Fraanje, is er, mede omdat op deze vergadering de statuten en het huishoudelijk reglement van Bona geagendeerd zijn, gesproken over de plaats van Bona binnen de AOb. Tevens is er, na een uitgebreide wederzijdse kennismaking, o.a. gesproken over de wijze waarop Sint Bonaventura zich binnen en buiten de AOb profileert. 

Blijkbaar heeft ‘men’ moeite met een zich meer profilerende afdeling katholiek onderwijs die tegelijkertijd zowel onderdeel is van de AOb én een ook zelfstandige vereniging, met een eigenstandige verantwoordelijkheid en daarmee samenhangende positie in de wereld van het (katholiek) onderwijs en het katholieke maatschappelijke middenveld.

2  Ingekomen stukken
Twee moties van Jos Huynen, die ter vergadering zijn uitgedeeld. En zijn als bijlage aan deze notulen toegevoegd.


3  Vaststellen Agenda
 
Voorgesteld werd om de 2 moties te laten toelichten door de indiener,vervolgens iedereen een reactie te laten geven, en op basis daarvan af te spreken of en hoe de moties een volgende vergadering geagendeerd zullen worden

De informatieve bespreking van concept statuten en huishoudelijk reglement worden opgeschoven naar voor de rondvraag en sluiting.

 
4  N.a.v. de moties van Jos Huynen
De moties zijn als bijlage aan deze notulen toegevoegd. N.a.v de moties is er uitgebreid gesproken over de toekomst van Sint Bonaventura. En afgesproken dat het gesprek over de betekenis die de vereniging kan hebben voor de leden, de individuele leraar, de AOb, het katholiek onderwijs en het onderwijs in het algemeen op een volgende vergadering meer gestructureerd te agenderen.

Cees Akerboom was van mening dat die perspectieven ook zouden moeten blijken uit een aanwas van nieuwe leden, daarbij noemde hij ook een getal, ongeveer 20.

 

5  AOb in verandering
Omdat het bestuur, meer dan voorheen, haar vertegenwoordigende rol in de AV van de AOb wil kortsluiten met de Bona achterban staat de vergadering kort stil bij de voorstellen m.b.t. de plannen om rondom de “toekomst en innovatie” van de AOb. Het Bona bestuur is in de voorbereidende besprekingen, in de kritische vrienden groep, COGA en andere overlegsituaties (inclusief de voorgaande AV’s van de AOb waar dit onderwerp geagendeerd was) actief in de discussie betrokken geweest. Vorm en organisatie van dit proces roept bij het Bona-bestuur de indruk op dat alternatieven (o.a. in de verslaglegging) ondergesneeuwd zijn geraakt.

Kritische vragen bij

1         de ‘sectoralisatie’ van de AOb, terwijl we juist in het onderwijs zien dat die grenzen steeds meer vervagen en er verder sprake lijkt van een verdere regionalisering 1) de vraag is in hoeverre de voorstellen achter de ontwikkeling in het onderwijsveld aanlopen cq. de hele andere kant opgaan. Organisatieproblemen lijken belangrijker dan de ontwikkelingen in het onderwijsveld. 1)

2         pleidooien om juist de verschillende manieren waarop mensen bij de AOb betrokken zijn, bijvoorbeeld in de groepen en afdelingen, ook in de AV van de AOb structureel te honoreren,

3         vragen naar een analyse waarom de afspraken om via de rayons en de VAV’s een AV-samenstelling te bewerkstelligen die een goede afspiegeling is van de opbouw van het ledenbestand niet tot het gewenste resultaat geleid hebben;

4         twijfels bij de plannen die het risico met zich meedragen dat er een groter beroep wordt gedaan op de tijdsinvestering van de ook nu al actieve leden i.p.v. een betere spreiding van taken over meerdere leden,

5         het delen van ervaringen van Bona met het inzetten van digitale communicatie die niet vanzelfsprekend leidt tot een grotere betrokkenheid van de leden.

Al die inbreng heeft niet geleid tot inhoudelijke reacties cq een inzichtelijke en gedeelde weging van argumenten. Of een andere structuur, bemenst door (grotendeels) dezelfde mensen, en zonder cultuurverandering, de verwenste vernieuwing en ‘toekomstbestendigheid’ zal bewerkstelligen is en blijft volgens de Bona afvaardiging in de AOb-ALV de vraag.

Omdat de vergadering van mening was dat moties om de voorstellen aan te passen weinig kans zullen hebben, mede omdat CVHO zich wel in de voorstellen lijkt te herkennen, is de conclusie dat we in eerste instantie alleen gaan vragen of de plannen mbt de afdelingen impliceren dat onze afvaardiging even groot blijft of gehalveerd. Het voorstel laat zich nl. op 2 manieren lezen 2).

 

6  Jaarverslag 2017 en 2018
Het jaarverslag leidde tot de volgende opmerkingen:

    1    De omschrijving die aan het LOGO gekoppeld is zou misschien beter als volgt kunnen worden veranderd: “Vereniging van AOb-leden werkzaam op katholieke, interconfessionele en samenwerkingsscholen”. Ook wordt de suggestie gedaan die toevoeging in zijn geheel weg te laten. Maar juist gezien onze aciviteiten i.s.m. andere partijen in het katholieke onderwijs en maatschappelijke middenveld is enig toelichting misschien wel op zijn plaats 3).

    2    blz. 3 Daar werden 2 spelfouten vastgesteld (Akerboon = Akerboom; Aarsum = Aalsum)

    3    blz. 4 FTMF = MTMF = Movies That Matter Festival

    4    blz. 5 N.a.v. de ledenaantallen wordt stilgestaan bij de onzichtbaarheid van Bona (en CVHO) in de reguliere AOb publiciteit. Die moet echt groter. En daar zullen we, o.a. door dit, liefst samen met CVHO, in HB en werkorganisatie aandacht voor moeten vragen.

    5    Ook het aanmelden is nog steeds lastig. En als mensen zich al aanmelden worden wij daar niet over geïnformeerd omdat de huidige CRM systemen dat niet als nieuwe data kunnen exporteren. Aanpassing van die systemen is van groot belang omdat juist nieuwe leden de bron zijn voor een vergroting van het actieve Bona kader.

    6    blz 7: gewezen wordt op het belang om ook de contacten met Carmel en Lucas (opnieuw) aan te halen. Het bestuur krijgt van het oude kader concrete suggesties van een Bona lid bij het bureau van Carmel.

    8    blz 8: alhoewel we samen met het CVHO een aantal langlopende samenwerkingen hebben, bij het onderhoud van 2 van de 3 gezamelijke websites zijn er momenteel weinig inhoudelijke contacten. De vergadering dringt er op aan om daar waar mogelijk en nuttig is samen te werken. Met enige teleurstelling wordt er melding gedaan van het feit dat de afgelopen tijd Bona leden, anders dan tot een jaar of 2 geleden, niet meer als gast welkom waren op de ledenvergadering van het CVHO.

Het verslag wordt verder ter kennisgeving aangenomen.

 
7  jaarrekening 2018
Onder verwijzing naar de afspraken tussen Bona en het NGL uit 1986 stemt de vergadering niet in met de door de AOb voorgestelde verrekening van de beleggingsverliezen. 4)

Essentie is dat het vermogen van Bona niet meer zou groeien maar wel jaarlijks aangevuld wordt met de inflatie. Het meerdere van de vermogensgroei is voor de AOb. Al meer dan 20 jaar geniet de AOb van de groei van het Bona vermogen. Dan is het ook logisch dat de het risico voor haar rekening neemt. Anders zou, tot het Bona vermogen weer met het verlies gegroeid is, Bona voorlopig de volledige vermogensgroei moeten mogen houden.
Eenvoudiger is het, om in de geest van de afspraak dat het vermogen jaarlijks met de inflatie aangevuld wordt om dat ook gewoon in een jaar waarin de beleggingen minder waard worden toe te passen. Want als je normaliter het voordeel hebt, moet je in mindere jaren ook het risico op je nemen.

Het bestuur krijgt de opdracht om

a) de oorspronkelijke afspraken uit het archief op te diepen

b) en met de penningmeester van de AOb nieuwe afspraken te maken over de jaarrekening 2018

8  Activiteitenplan 2018/2019 en 2019/2020

    1  blz 2: onder 2, 2 e alinea ipv overleg samenwerking. Dus: ..., in
        SAMENWERKING met cvho en een aantal groepen, .....

    2  blz 5 t/m 10: De vergadering geeft de suggestie om bij de punten 6 t/m 10
        duidelijker prioriteiten te stellen. En daarbij helderder te formuleren op grond
        waarvan de keuzen gemaakt worden.

    3  M.b.t. de bijlagen (nr 1 kloosterdagen voor beginnende leraren)(nr 2 multi
        culturele gevoeligheden en taboes in het onderwijs) worden een aantal
        opmerkingen gemaakt:
- duidelijk moet zijn dat deze activiteiten onder de vlag van Bona en Aob georganiseerd worden;
- samenwerking met de werkorganisatie / de afdeling scholing en pr is noodzakelijk om:
                zowel binnen als buiten de AOb de zichtbaarheid te vergroten;
                de noodzakelijke waarborgen veilig te stellen
                een goed pr plan op te stellen
                ook de zakelijke kant af te stemmen met wat ‘gebruikelijk”is
- Cees A vraagt zich, indachtig de bijdragen van voormalig geestelijk raadsman Bert ten Berge en, recenter, ons oudbestuurslid bestuurslid Fleur Buysen, af of we niet zelf de deskundigheid in huis hebben om een dergelijk weekend te begeleiden.

    4    Mbt de lezingencyclus worden de volgende opmerkingen gemaakt:
- alle sprekers lijken van buiten het katholiek onderwijs te komen;
- zou je nut en noodzaak niet kunnen toetsen door het plan ook eens aan een groot
 schoolbestuur aan te bieden?
Meer in het algemeen wordt de vraag gesteld of (ook) in dit verband niet gekozen moet worden voor een van de 2 activiteiten.

9  Concept statuten en hh-reglement
Over de concept statuten en huishoudelijk reglement weet de vergadering te melden dat het bij die stukken gaat om een een bijlage bij het verslag van de verkenningscommissie over de toekomst van Bona en CVHO.

De bespreking is toentertijd blijven liggen omdat men die bespreking en de formele vaststelling parallel wilde laten lopen met de statutaire aanpassingen in het kader van de vernieuwing van de AOb.
Nu dat traject weer is vlot getrokken is er alle reden om de volstrekt verouderde statuten van Bona, statuten die eigenlijk alle besluitvorming formeel onmogelijk maken, aan te passen aan de huidige realiteit.
Verdere inhoudelijke bespreking wordt opgeschoven naar een volgende vergadering. Wel wordt afgesproken dat we ook bij de NKSR informeren naar mogelijke criteria waar de statuten aan moeten voldoen.

10  Rondvraag

11 Sluiting
En daarna op weg naar de informele afsluiting onder het genot van een hap(je) en een (of meer) drankjes.

 

 

Aanwezig waren:
Jan Aantjes, Cees Akerboom, Willibrord van den Besselaar, Wim van Dijk, John van Engelen, Frits Fraanje, Jos Huijnen, Wim de Kok, Harrie Meelen, Jos van Remundt, Anton Schilderinck
, Frank Seller.

 

1) De manier waarop bv regionaal (de 4 grote steden en Almere) en sectoroverstijgend aan het lerarentekort wordt gewerkt door schoolbesturen en politiek, terwijl de bonden mn op landelijk niveau hun activiteiten ontwikkelen spreekt in deze boekdelen.

2) Tijdens de AV is door de voorzitter, Liesbeth Verheggen, bevestigend gereageerd op onze vraag of onze afvaardiging hetzelfde blijft.

 3) De reactie vanuit andere VKMO organisaties tijden de Soeterbeeck Dagen eind juni 2019 bevestigde de juistheid van deze overweging. Bona is, buiten de AOb, erg onbekend, zelfs in de katholieke wereld

 4) Volgens de penningmeester van de AOb gaat het om veel recentere afspraken, nl gemaakt halverweg de eerste 10 jaar van de 21 eeuw. Het gesprek is nog steeds gaande, de documenten nog niet voor handen.

 

 

BIJLAGEN:
Motie 1 van Jos Huijnen  (minst vergaand)

De aanwezige leden van de VKL St. Bonaventura in vergadering bijeen op 7 juni 2019 te Utrecht,

Gehoord de beraadslagingen,


Overwegend dat er sprake is van een sterk veranderde situatie binnen het katholiek onderwijs vergeleken met de situatie op 22 juni 1918, de datum waarop de vereniging werd opgericht,

Overwegend dat er wellicht andere en betere wijzen zijn om aan de doelstellingen van de vereniging gestalte te geven,


Verzoeken het bestuur om voor de eerstkomende Algemene Ledenvergadering op de agenda van de vergadering te agenderen conform artikel 21 van de statuten om te besluiten de vereniging te ontbinden.

Tevens dragen zij het bestuur op om tegelijkertijd, voor het geval het vereiste quorum ter vergadering ontbreekt, een tweede algemene ledenvergadering bijeen te roepen met een agenda die hetzelfde punt vermeld.

En gaat over tot de orde van de dag.

 J.H.M.Huijnen

 

Motie 2 van Jos Huijnen (meest vergaand)

De aanwezige leden van de VKL St. Bonaventura in vergadering bijeen op 7 juni 2019 te Utrecht,

Gehoord de beraadslagingen,


Overwegend dat teruggekeken kan worden op een 100 jarige verenigingsleven met vele hoogtepunten en wellicht sommige dieptepunten,

Overwegend dat de inbreng van de vereniging vele jaren niet te veronachtzamen is geweest,

Overwegend dat teruggekeken kan worden op een zinvolle invulling van de in de statuten omschreven doelstellingen,

Overwegend dat de activiteiten van individuele leden vaak een bron van inspiratie zijn geweest,

Overwegend dat er sprake is van een ernstige mate van secularisatie ook onder onderwijsgevenden,

Overwegend dat het in de tijdsgeest past de doelen, waarvoor de vereniging 100 jaar geleden werd opgericht, voortaan eerder op de weg liggen van de individuele docent dan op de collectiviteit van de vereniging,


Besluit de vereniging te ontbinden,

En ter afwikkeling daarvan en om te bewerkstelligen dat het resterende vermogen aangewend wordt in de geest van de doelstelling in de statuten, de heren Harrie Meelen en Wim van Dijk te verzoeken die taak op zich te nemen,

En van het besluit mededeling te doen aan het hoofdbestuur van de AOb, het episcopaat, de NKSR, de zusterafdeling CVHO en alle verder in aanmerking komende instanties,

 

En gaat over tot de orde van de dag,

 J.H.M.Huijnen

 

 

 

E-mailen
Bellen
LinkedIn